Huishoudelijk reglement

 

(Gestart 9 oktober 1990)
 
Leden
Artikel 1
 1. Nieuwe leden kunnen  zich aanmelden bij het secretariaat.
 2. Leden ontvangen een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
 3. Leden dienen de contributie voor de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in
  september van elk jaar over te maken op rek.nr.
 4. Tijdens de wedstrijden gelden de richtlijnen van de wedstrijdleider.
 5. Nieuwe leden worden door het bestuur ingedeeld.
 
 


BESTUUR
Artikel 2
 1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, n.l. de voorzitter, secretaris en penningmeester;  een TC-lid; een lid van commissie materialen  kan worden toegevoegd.
Ze worden door de leden benoemd voor een periode van 4 jaar; de volgens rooster aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar.
 1. De dagelijkse leiding van BBB berust bij het bestuur. Zij heeft tot taak de belangen van BBB te behartigen en zijn verantwoording schuldig aan de leden.
 2. Het bestuur heeft de plicht tenminste 1 maal per jaar een ledenvergadering te organiseren.
 
BESTUURSFUNCTIES
Artikel 3
 1. De voorzitter is de woordvoerder van BBB.
 2. De secretaris voert de correspondentie en beheert het archief, convoceert en notuleert de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 3. De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie, beheert de financiën en voert de financiële administratie en brengt hiervan jaarlijks verslag uit op de algemene ledenvergadering.
 4. Hij maakt afspraken met de kascommissie teneinde hen in de gelegenheid te stellen om de boeken te controleren.
 5. De taken van de wedstrijdleider staan onder artikel 6.
 
LEDENVERGADERING
Artikel 4
 1. De ledenvergadering vindt 1 maal per jaar plaats, waarvoor de leden worden uitgenodigd.
 2. Tijdens de ledenvergadering wordt de kascommissie benoemd.
 3. Elk lid heeft het recht kandidaten te stellen voor bestuursfuncties.
 4. Onverminderd het gestelde in lid 3 kan het bestuur voor alle vrijkomende plaatsen kandidaten ter verkiezing voordragen. 
 5. Verandering van de contributie wordt door de penningmeester voorgesteld en dient door de ledenvergadering te worden goedgekeurd.
 
KASCOMMISSIE
Artikel 5
 1. De kascommissie bestaat uit 2 leden voor de duur van 2 jaar, waarbij elk jaar 1 commissielid aftreedt en een nieuwe wordt benoemd.  
 2. Ze controleert het financiële beleid van de penningmeester.
 3. Ze brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de ledenvergadering.
 
 
TECHNISCHE COMMISSIE (hierna te noemen TC)
Artikel 6
 1. De wedstrijdleider geeft leiding aan de TC en is verantwoordelijk voor het verloop van de speelmiddagen.
 2. De TC houdt de ledenadministratie bij.
 3. De TC adviseert het bestuur en de leden over alle zaken aangaande het wedstrijdreglement.
 4. De TC organiseert en leidt de clubcompetitie en andere te houden evenementen.
 5. De TC houdt  de uitslagen bij en verwerkt deze.
 6. De TC heeft het beheer over het bridgemateriaal en de vervanging hiervan, in overleg met het bestuur.
 7. Wanneer een speler het niet eens is met de de uitspraak van de arbiter, beslist de wedstrijdleider samen met de arbiter.
 8. Leden zonder partner dienen eerst te kiezen uit eigen leden, daarna uit de wachtlijst, daarna bestaat de mogelijkheid zelf iemand te kiezen buiten de club, dit alles in overleg met TC.
 
ONVOORZIENE ZAKEN
Artikel 7
Indien er zaken zijn, die niet worden voorzien in de bepalingen van het huishoudelijk reglement, dan zal het bestuur in billijkheid beslissen.
 
 
Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 november 2021..